De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is het bovenschoolse medezeggenschapsorgaan. De GMR wordt gevormd door ouders en medewerkers, die in de medezeggenschapsraden van de scholen zitting hebben; van elke school heeft één ouder of één medewerker zitting in de GMR. De GMR heeft instemming- en adviesbevoegdheden ten aanzien van het voorgenomen beleid.