College van Bestuur

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag (stuurt aan en stelt vast) en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (keurt goed en houdt toezicht). Zij is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen WIJ de Venen en de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen. Het College van Bestuur wordt gevormd door mevrouw J. (Judith) Rook.

 

In een managementstatuut is weergegeven hoe en welke bestuurlijke taken en bevoegdheden aan directeuren en mt-leden van het bestuursbureau zijn gemandateerd. De organisatie onderschrijft de ‘Code Goed Bestuur’ en ‘Code Goed Toezicht’ van het primair onderwijs.

 

Raad van Toezicht

Binnen WIJ de Venen is scheiding aangebracht tussen de bestuurlijke en de toezichthoudende bevoegdheden. De bestuurlijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn belegd bij het College van Bestuur, de toezichthoudende verantwoordelijkheden bij de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vervult ook de werkgeversrol ten opzichte van het College van Bestuur. Daarbij richt de Raad van Toezicht zich op een integrale benadering van alle beleidsaspecten van de organisatie.

De Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden.

  • Mw. R.C.M. (Linda) Beekman-Baart (voorzitter)
  • Dhr. W. (Willem) van Duijn (vice-voorzitter)
  • Mevr. J. (Jacqueline) Hissink
  • Dhr . P. (Patrick) Went
  • Mw. E. (Elke) Ennen
  • Mw. A. (Anke) Velter