College van Bestuur

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag (stuurt aan en stelt vast) en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (keurt goed en houdt toezicht). Zij is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen WIJ de Venen en de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen.

 

Het College van Bestuur vormt een belangrijke schakel met de omgeving. Zij onderhoudt de contacten met het onderwijsveld en de gemeentelijke politiek in Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. Zij vormt daarmee een belangrijke inspiratiebron voor de scholen om richting te geven aan het onderwijs van de toekomst. Het College van Bestuur wordt gevormd door mevrouw J. (Judith) Rook.

 

In een managementstatuut is weergegeven hoe en welke bestuurlijke taken en bevoegdheden aan directeuren en Mt-leden van het bestuursbureau zijn gemandateerd. De stichting onderschrijft de ‘Code Goed Bestuur’, vastgesteld door de PO-Raad.

 

Raad van Toezicht

Binnen WIJ de Venen is scheiding aangebracht tussen de bestuurlijke en de toezichthoudende bevoegdheden. De bestuurlijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn belegd bij het College van Bestuur, de toezichthoudende verantwoordelijkheden bij de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vervult ook de werkgeversrol ten opzichte van het College van Bestuur. Daarbij richt de Raad van Toezicht zich op een integrale benadering van alle beleidsaspecten van de organisatie.

De Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden.

  • Mw. R.C.M. (Linda) Beekman-Baart (voorzitter)
  • Dhr. W. (Willem) van Duijn (vice-voorzitter)
  • Mevr. J. (Jacqueline) Hissink
  • Dhr . P. (Patrick) Went
  • Mw. E. (Elke) Ennen
  • Mw. A. (Anke) Velter

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is het bovenschoolse medezeggenschapsorgaan. De GMR wordt gevormd door ouders en medewerkers, die in de medezeggenschapsraden van de scholen zitting hebben; van elke school heeft één ouder of één medewerker zitting in de GMR. De GMR heeft instemming- en adviesbevoegdheden ten aanzien van het voorgenomen beleid.