Samen beter!

Strategische koers

Samen Beter, voor GOED onderwijs!Waar staan we voor?(visie)

GOED voor onze leerlingen:
De scholen van WIJ de Venen zijn een plek waar al onze leerlingen gezien en gehoord worden. Waar ze zichzelf mogen en kunnen zijn. Waar ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige en sociaal vaardige mensen die met een open blik in de wereld staan. Wij zijn duidelijk over wat mag en wat kan. We stimuleren eigenaarschap: de motivatie om, met oog en oor voor je omgeving, je eigen verantwoordelijkheid te nemen.

GOED voor onze medewerkers:
De scholen van WIJ de Venen zijn een inspirerende en gastvrije werkomgeving, waar al onze medewerkers de kans krijgen Ún nemen om zich als mens en als professional te ontwikkelen. Ook voor onze medewerkers is eigenaarschap belangrijk: zij krijgen verantwoordelijkheid en kunnen daarmee omgaan. Openheid en wederzijds vertrouwen is daarbij essentieel: zo vinden we de juiste balans tussen leren en ervaren, inspanning en ontspanning, autonomie en samenwerking.

GOED voor onze omgeving:
De scholen van WIJ de Venen staan, in woord Ún daad middenin de gemeenschap en de samenleving. Iedere school heeft een eigen karakter en een eigen onderwijsconcept, terwijl ze ook openstaan voor verschillende zingevingsbronnen en maatschappelijke initiatieven. Wij leren onze leerlingen om goed voor hun omgeving, hun gemeenschap, hun maatschappij te zijn. Dat leren ze ook door mee te doen aan plaatselijke activiteiten.


Waar gaan we voor?

Voor onze leerlingen:

Onze ambitie is om op al onze scholen GOED onderwijs te bieden. Dat betekent dat we al onze leerlingen de ruimte geven om te groeien, zichte ontwikkelen, te ervaren en te leren. Leerlingen leren niet alleen de basisvaardigheden, zoals rekenen,lezenen schrijven, maar we laten ze ook zien en ervaren hoe je die basisvaardigheden kunt gebruiken buiten het klaslokaal. GOED onderwijs draait niet alleen om meetbare prestaties, maar ook om ontwikkeling: leren = ontdekken.

In ons onderwijs besteden we daarom ook veel aandacht aan mensen en meningen, aan diversiteit en samenwerking, aan maatschappelijke ontwikkelingen en actualiteiten. Zo leren onze leerlingen om hun mening te vormen en keuzes te maken, maar ook om de meningen en keuzes van anderen te respecteren. Ze leren ze wie ze zijn en wat ze kunnen, zelf denken en zelf doen. Om dat te stimuleren streven we ernaar dat op onze scholen alle kinderen welkom zijn: dat is goed voor onze school, voor de ontwikkeling van onze leerlingen en medewerkers en voor onze gemeenschap.

Om deze ambitie te realiseren zetten we de komende jaren de volgende stappen:

1. GOED onderwijs is het uitgangspunt voor het lesprogramma van alle scholen, zodat onze leerlingen zich breed ontwikkelen.

2. We verbeteren de resultaten op de basisvaardigheden van onze leerlingen, onder andere door ze in een brede context te plaatsen, waardoor ze het nut en de noodzaak begrijpen.

3. We onderzoeken hoe we aan alle kinderen onderwijs kunnen bieden, zodat onze scholen inclusiever kunnen worden; we erkennen en waarderen verschillen.

4. We gaan op zoek naar een zinvolle invulling van het Burgerschapsonderwijs die past bij GOED onderwijs.

5. Onze Integrale Kind centra (IKC's) ontwikkelen een duidelijk programma voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Voor onze medewerkers:
GOED onderwijs kan alleen tot stand komen door gemotiveerde medewerkers die steeds blijven leren en zich -individueel en samen- steeds blijven ontwikkelen. Niet alleen vakinhoudelijk, maar ook als mens, als persoon, binnen en buiten onze scholen. Op die manier brengen we de samenleving in onze klaslokalen. En andersom. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers de ruimte krijgen om verantwoordelijkheid te nemen en dus ook om fouten te maken. Want ook van fouten kun je leren. Zo kunnen we van iedere ervaring een leermoment maken.

Om deze ambitie te realiseren zetten we de komende jaren de volgende stappen:

1. We bouwen de activiteiten van de WIJDeVenen Academie uit tot een belangrijke spil in de leermomenten van onze medewerkers: met en voor elkaar. De Academie biedt onze medewerkers de ruimte om aan de slag te gaan met een eigen leerplan, een bijdrage te leveren aan elkaars ontwikkeling door kennis en ervaringen te delen, en elkaar te ondersteunen en te inspireren.

2. We besteden veel aandacht aan loopbaanontwikkeling en professionalisering: daardoor verhogen we de kwaliteit van ons onderwijs en kunnenwe onze medewerkers boeien en met elkaar en onze organisatie (ver)binden.

3. In ons streven naar GOED onderwijs maken we een duidelijke koppeling tussen onze leerdoelen en de professionalisering en ontwikkeling van onze medewerkers.

4. Onze medewerkers gaan flexibel en inventief om met het lerarentekort: we benutten de kwaliteiten en inzet van al onze medewerkers in alle verschillende functies omdat we met minder leerkrachten anders moeten werken.

5. Onze scholen zijn een gastvrije, inspirerende en professionele omgeving waar studenten, zij-instromers, stagiairs en herintreders zich kunnen ontwikkelen. Zo worden we een goede Opleidingsschool.

Voor onze organisatie en gemeenschap
Iedere school binnen WIJ De Venen vult GOED onderwijs in vanuit hun eigen, unieke karakter en onderwijsconcept. Daar geven we samen met het team, de ouders en de leerlingen invulling aan. Om die samenwerking GOED te maken, zorgen we voor gemotiveerde en professionele medewerkers, passende en duurzame huisvesting, een effectieve verdeling van het beschikbare geld en een betrokken gemeenschap, zodat we samen meer zijn dan de som der delen.

Om deze ambitie te realiseren zetten we de komende jaren de volgende stappen:

1. We werken het eigen, unieke karakter en onderwijsconcept van onzescholen uit in schoolplannen die GOED onderwijs bevorderen.

2. We zorgen voor een samenhangend en passend personeelsbeleid dat deze schoolplannen ondersteunt; daarvoor zorgen we ook zo snel mogelijk voor voldoende personeel.

3. We bouwen aan een huisvestingsbeleid waardoor al onze gebouwen zo goed mogelijk passen bij hun functies: onderwijs geven en ondersteunen, integraal kindcentrum, besturen en ontmoeten. Gebouwen die duurzaam en energiezuinig zijn.

4. We voeren het financiŰle allocatiebeleid in dat we in 2022 hebben ontwikkeld. Door dat tijdig te evalueren en zo nodig bij te stellen is er in 2026 een duidelijk kader voor de besteding van ons geld, zodat alle scholen weten waar ze aan toe zijn en waar ze op kunnen rekenen.